Propomitor vet.

5 x 20 ml
Injektionsvæske/infusionsvæske, emulsion
IV

Dyrearter

Hunde og katte

Indikationer

- Generel anæstesi til korte indgreb, der kun varer op til fem minutter.

- Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi gennem indgivelse af trinvise doser til effekt eller som en infusion med konstant infusionshastighed (CRI).

- Induktion af generel anæstesi, hvor vedligeholdelse opnås gennem inhalation af bedøvelsesmidler.

Dosering og indgivelsesvej

Produktet er et sterilt produkt til intravenøs anvendelse.

Rystes forsigtigt før brug.

Dosis kan variere betragteligt mellem individuelle dyr og påvirkes af en række faktorer (se venligst pkt. 4.5 Særlige forsigtighedsregler for dyret, og pkt. 4.8). Især kan brugen af præ-bedøvelsesmidler (præmedicinering) markant reducere behovet for propofol afhængigt af type og dosis af det brugte præ-bedøvelsesmiddel.

Den dosis, der skal indgives, bør beregnes på grundlag af den gennemsnitlige dosis, som bruges til forberedelse af anæstesi. Det enkelte dyrs faktiske dosis kan være betydeligt lavere eller højere end den gennemsnitlige dosis.

Induktion

Induktionsdosen af det veterinærlægemiddel, der er vist i nedenstående tabel, er baseret på data taget fra kontrollerede laboratorie- og feltundersøgelser og er den gennemsnitlige mængde lægemiddel, som er påkrævet, for at hunde eller katte med succes kan induceres til anæstesi. Den faktiske dosis, som indgives, skal være baseret på hvert dyrs individuelle respons.

HUNDE

Vejledende dosis

mg/kg kropsvægt

Dosisvolumen

ml/kg kropsvægt

Ikke præmedicineret

6,5

0,65

Præmedicineret*

alpha-2-agonist

acepromazin-baseret

3,0

4,5

0,30

0,45

KATTE

   

Ikke præmedicineret

8,0

0,8

Præmedicineret*

alpha-2-agonist

acepromazin-baseret

2,0

6,0

0,2

0,6

* Induktionsdoser, der ligger betydeligt under den gennemsnitlige dosis, kan være effektive efter præmedicinering med en alpha-2 adrenoceptor-baseret protokol hos nogle dyr.

Når propofol bruges i kombination med f.eks. ketamin, fentanyl eller benzodiazepiner til induktion af anæstesi (såkaldt co-induktion), kan den samlede dosis af propofol nedsættes yderligere.

Doseringssprøjten bør forberedes på grundlag af ovenfor viste dosisvolumen af produktet, beregnet efter kropsvægt. Dosen bør indgives langsomt for at begrænse forekomst og varighed af apnø, og indgivelsen bør fortsætte, indtil klinikeren er overbevist om, at anæstesien er tilstrækkeligt dyb til endotrakeal intubation eller den planlagte procedure. Som vejledning bør produktet indgives i løbet af en periode på 20–60 sekunder.

Vedligeholdelse

Gentagne bolusinjektioner

Når anæstesien vedligeholdes ved hjælp af trinvise injektioner af produktet, vil doseringshastigheden og effektens varighed variere fra det ene dyr til det andet. Den trinvise dosis, som er påkrævet for at vedligeholde anæstesien, er typisk lavere hos præmedicinerede dyr sammenlignet med ikke-præmedicinerede dyr.

En trinvis dosis på ca. 1 mg/kg (0,1 ml/kg) til hunde og 2 mg/kg (0,2 ml/kg) til katte kan indgives, når anæstesien bliver for let. Denne dosis kan gentages efter behov for at vedligeholde en passende dyb anæstesi. Der skal ventes 20–30 sekunder mellem hver dosis for at vurdere effekten. Hver trinvis dosis bør indgives langsomt, indtil effekten opnås.

Konstant infusionshastighed

Når anæstesien vedligeholdes med en infusion af propofol med konstant hastighed (CRI), er dosis 0,2–0,4 mg/kg/min. til hunde. Den faktiske dosis, som indgives, skal være baseret på hvert dyrs individuelle respons og kan øges op til 0,6 mg/kg/min. i korte perioder. Til katte er vedligeholdelsesdosen 0,1–0,3 mg/kg/min. og bør tilpasses efter det individuelle respons. Det er blevet rapporteret, at CRI-anæstesi med en varighed på op til 2 timer ved en dosis på 0,4 mg/kg/min. til hunde og 0,2 mg/kg/min. til katte tolereres godt. Derudover kan infusionshastigheden øges eller nedsættes trinvist med 0,025-0,1 mg/kg/min. til hunde eller 0,01-0,025 mg/kg/min. til katte med 5-10 min. intervaller for at tilpasse anæstesiniveauet.

Vedvarende og forlænget eksponering (over 30 minutter) kan føre til langsommere restitution, især hos katte.

Vedligeholdelse af anæstesi ved hjælp af inhalationsmidler

I tilfælde, hvor der bruges inhalationsmidler til at vedligeholde generel anæstesi, kan det være nødvendigt at bruge en højere indledende koncentration af inhalationsanæstesimidlet, end det normalt er tilfældet efter induktion med barbiturater.

Se venligst Særlige forsigtighedsregler for dyret i pkt. 4.5.

Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: apnø.

Almindelige bivirkninger: bradykardi, arytmi, let lavt blodtryk, tegn på excitation (padling med lemmer, myoklonus, nystagmus, opistotonus), emesis, opkastningsfornemmelser, forøget spytafsondring, nysen, gnidning af ansigt/næse og langsom restitution. Hvis propofol anvendes uden præmedicinering som eneste lægemiddel til induktion af anæstesi, kan en kortvarig og forbigående stigning i det arterielle blodtryk observeres hos hunde.

Ikke-almindelige bivirkninger: stigning i blodsukker, smerter på injektionsstedet efter intravenøs indgivelse.

Hos katte, som gennemgik gentaget anæstesi, er dannelse af Heinz body, anoreksi, diarré og mildt ansigtsødem blevet observeret. Restitutionen kan også være forlænget. Begrænsning af gentaget anæstesi til intervaller på over 48 timer kan nedsætte sandsynligheden for dette.

Effekterne er generelt forbigående og forsvinder af sig selv.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 552849
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 552849
EAN 7046265528494
PAKNINGER
Propomitor vet.
Orion Pharma Animal Health
5 x 20 ml
552849

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Propomitor vet.

10 mg/ml Injektionsvæske/infusionsvæske, emulsion
5 x 20 ml
Kat
Hund

Propomitor vet.

10 mg/ml Injektionsvæske/infusionsvæske, emulsion
5 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.