Onsior (2,5 - 6 kg)

1 x 6 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Katte

Indikationer

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med akutte eller kroniske muskuloskeletale sygdomme hos katte.

Til reduktion af moderate smerter og inflammation i forbindelse med ortopædkirurgi hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Indgives enten uden foder eller med en lille mængde foder. Onsior-tabletter er lette at administrere og accepteres godt af de fleste katte. Tabletterne bør ikke deles eller knuses.

Den anbefalede dosis af robenacoxib er 1 mg/kg legemsvægt med et interval på 1-2,4 mg/kg. Nedenfor nævnte antal tabletter bør indgives 1 gang dagligt på samme tid hver dag.

Legemsvægt (kg)

Antal tabletter

2,5 til < 6

1 tablet

6 til 12

2 tabletter

Behandling af akutte muskuloskeletale sygdomme: op til 6 dage.

Kroniske muskuloskeletale sygdomme: Varighed af behandling bør besluttes på individuel basis. Se pkt. 4.5.

Klinisk respons ses normalt i løbet af 3-6 uger. Behandling bør seponeres efter 6 uger, hvis der ikke ses nogen klinisk forbedring.

Ortopædkirurgi: Indgives som én enkelt oral behandling forud for ortopædkirurgi. Premedicinering bør kun gives i kombination med butorphanol-analgesi. Tabletten (tabletterne) bør administreres uden foder mindst 30 minutter inden operationen.

Efter operationen kan én gang daglig behandling fortsættes i op til to yderligere dage. Hvis nødvendigt anbefales supplerende smertebehandling med opioider.

Skiftevis brug af Onsior tabletter og Onsior injektionsvæske, opløsning er blevet testet i et sikkerhedsstudie med dyr fra målgruppen og viste sig at være veltolereret af katte.

Til katte kan Onsior injektionsvæske, opløsning eller tabletter bruges skiftevis i henhold til indikationerne og brugsanvisningen, der er godkendt for hver lægemiddelform. Behandlingen bør ikke overskride én dosis (enten tablet eller injektion) pr. dag. Bemærk, at den anbefalede dosis er forskellig for de to formuleringer.

Bivirkninger

Let og forbigående diarré, blød fæces eller opkastning var almindeligt rapporteret i kliniske forsøg med behandling i op til 6 dage. Letargi kan observeres i meget sjældne tilfælde. Derudover er forhøjede nyreparametre (kreatinin, BUN og SDMA) og nyreinsufficiens meget sjældent rapporteret ved sikkerhedsovervågning efter markedsføring, oftere hos ældre katte og ved samtidig brug af anæstetika eller sedativa (se også pkt. 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen, 4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion og 4.9 Dosering og indgivelsesvej).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 549167
EAN 7046265491675
PAKNINGER
Onsior (2,5 - 6 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 6 stk
549167
Onsior (2,5 - 6 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 30 stk
569051
Onsior (2,5 - 6 kg)
Elanco Denmark ApS
1 x 60 stk
036119
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.