Inflacam

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
PO

Dyrearter

Hunde og katte

Indikationer

Hunde:

Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet. Reduktion af postoperative smerter og inflammation efter ortopædisk- og bløddelskirurgi.

Katte:

Reduktion af postoperative smerter efter ovariehysterektomi og mindre omfattende bløddelskirurgi.

Dosering og indgivelsesvej

Proppen kan maksimalt gennemhulles 42 gange. Dette gælder for alle pakningsstørrelser.


Hunde:

Sygdomme i bevægeapparatet:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg).

Inflacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde eller Inflacam 1 mg og 2,5 mg tyggetabletter til hunde kan gives ved fortsat behandling med en dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen.

Reduktion af postoperative smerter (over en periode på 24 timer):

Enkelt intravenøs eller subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Katte:

Reduktion af postoperative smerter:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,3 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,06 ml/kg legemsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er set lejlighedsvist. I meget sjældne tilfælde er der set forhøjede leverenzymer.

Hos er der i meget sjældne tilfælde set hæmoragisk diarré, opkastning af blod samt mavesår. Hos ses disse bivirkninger sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige (og fatale), og disse skal behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis der forekommer alvorlige bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videre produktinformation

Kat
Hund
Produktidentifikation - 150803
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 150803
EAN 7046261508032
PAKNINGER
Inflacam
Virbac Danmark
1 x 20 ml
150803

Lignende pakninger

Viser 7 af 7 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Inflacam

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.