Petrem vet.

1 x 250 ml
Væske til inhalationsdamp
IH

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

Induktion og vedligeholdelse af anæstesi.

Dosering og indgivelsesvej

Inspireret koncentration:

Petrem Vet. skal indgives via en fordamper, der er kalibreret specifikt til anvendelse med sevofluran, således at den givne koncentration kan kontrolleres nøjagtigt. Petrem Vet. indeholder ingen stabilisator og påvirker ikke på nogen måde kalibreringen eller funktionen af disse fordampere. Indgift af sevofluran bør individualiseres på basis af hundens eller kattens reaktion.

Præmedikation:

Behovet for og valget af præmedikation er overladt til dyrlægens skøn. Præanæstetisk dosering af præmedicin kan være lavere end doseringsvejledningerne for anvendelse som eneste medicin.

Indledning af anæstesi:

Til maskeindledning med sevofluran anvendes inspirerede koncentrationer af sevofluran på 5 % til 7 % sammen med ilt for at fremkalde kirurgisk anæstesi til sunde hunde, og 6 % til 8 % sevofluran sammen med ilt til katte. Disse koncentrationer kan forventes at give kirurgisk anæstesi inden for 3 til 14 minutter hos hunde og inden for 2 til 3 minutter hos katte. Koncentrationen af sevofluran til indledning kan indstilles til at begynde med, eller kan opnås gradvist i løbet af 1 til 2 minutter. Brugen af præmedicin påvirker ikke den koncentration af sevofluran, der er nødvendig til indledning.

Vedligeholdelse af anæstesi:

Sevofluran kan anvendes til vedligeholdelse af anæstesi efter maskeindledning med sevofluran eller efter indledning med stoffer, der injiceres. Den koncentration af sevofluran, der er nødvendig for at vedligeholde anæstesien, er mindre end den, der kræves til indledning.

Kirurgisk anæstesiniveau hos raske hunde kan vedligeholdes med inspirerede koncentrationer på 3,3 til 3,6 %, når der er anvendt præmedikation. Hvis der ikke er anvendt præmedikation, vil inhalerede koncentrationer af sevofluran i området 3,7 til 3,8 % give kirurgisk anæstesi hos den raske hund. Kirurgisk anæstesi hos katte vedligeholdes med sevoflurankoncentrationer på 3,7 til 4,5 %. Tilstedeværelsen af kirurgisk stimulering kan kræve en stigning i koncentrationen af sevofluran. Brugen af injektionsstoffer til induktion uden præmedikation har lille indvirkning på de koncentrationer af sevofluran, der kræves til vedligeholdelse. Anæstesiteknikker, som omfatter præmedikation med opioider, α-2-agonister, benzodiazepiner eller fentiaziner kan give mulighed for at anvende lavere vedligeholdelseskoncentrationer af sevofluran.

Bivirkninger

Hunde og katte

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hypotension [nedsat blodtryk], takypnø [øget vejrtrækningsfrekvens], muskelspasme, ekscitation [øget aktivitet], apnø [vejrtrækningsstop], muskelfascikulationer [ufrivillige sammentrækninger og afslapning af muskler] og opkastning

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Respirationsdepression*1

Bradykardi#

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Padling [kramper], tilløb til opkastning, savlen [øget spytproduktion], cyanose [blåfarvning af huden], præmature ventrikulære sammentrækninger [unormal hjerterytme] og svær kardiopulmonal depression [nedsat hjerte- og lungefunktion]

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Malign hypertermi2

Forbigående stigninger i aspartat aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT), laktat dehydrogenase (LDH), bilirubin og leukocyttal*

Hypotension [nedsat blodtryk] 3

* Dosisrelateret.

# Det kan reverseres ved administration af antikolinergika.

*1 Dosisafhængig respirationsdepression er almindelig under anvendelse af sevofluran. Respirationen bør derfor overvåges tæt under sevofluran anæstesi og den inspirerede sevofluran koncentration justeres i overensstemmelse hermed.

2 Muligheden for at sevofluran kan udløse episoder med malign hypertermi hos modtagelige hunde og katte kan ikke udelukkes.

3 Hypotension [nedsat blodtryk] under sevofluran anæstesi kan medføre nedsat renal gennemblødning.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 596865
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 596865
EAN 7046265968658
PAKNINGER
Petrem vet.
Orion Pharma Animal Health
1 x 250 ml
596865

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Petrem vet.

100 % Væske til inhalationsdamp
1 x 250 ml
Kat
Hund

Petrem vet.

100 % Væske til inhalationsdamp
1 x 250 ml
Kat
Hund

Petrem vet.

100 % Væske til inhalationsdamp
1 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.