Metacam (20 - 25 kg)

1 x 7 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag, som kan gives peroralt eller alternativt som Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte.

Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Hver tyggetablet indeholder enten 1 mg eller 2,5 mg meloxicam, som svarer til den daglige vedligeholdelsesdosis for en hund med henholdsvis 10 kg eller 25 kg legemsvægt.

Hver tyggetablet kan halveres, således at dosering bliver korrekt svarende til hundens individuelle legemsvægt. Metacam tyggetabletter kan administreres med eller uden foder, er tilsat aroma og indtages villigt af de fleste hunde.

Dosisskema for vedligeholdelsesdosis:

Legemsvægt (kg)

Antal tyggetabletter

mg/kg

1 mg

2,5 mg

4,0-7,0

½

 

0,13-0,1

7,1-10,0

1

 

0,14-0,1

10,1-15,0

1 ½

 

0,15-0,1

15,1-20,0

2

 

0,13-0,1

20,1-25,0

 

1

0,12-0,1

25,1-35,0

 

1 ½

0,15-0,1

35,1-50,0

 

2

0,14-0,1


Hvis en endnu mere præcis dosering ønskes, bør det overvejes at bruge Metacam oral suspension til hunde. Det anbefales at bruge Metacam oral suspension til hunde, der vejer mindre end 4 kg.


En klinisk reaktion ses normalt inden for 3-4 dage. Behandlingen bør afbrydes efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er meget sjældent rapporteret, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring. I meget sjældne tilfælde er der set hæmoragisk diarré, opkastning af blod, mavesår samt forhøjede leverenzymer, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 166278
EAN 7046261662789
PAKNINGER
Metacam (20 - 25 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 7 stk
166278
Metacam (20 - 25 kg)
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 84 stk
437482

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Metacam (20 - 25 kg)

2,5 mg Tyggetablet
1 x 7 stk, 1 x 84 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.