Meloxoral

1 x 10 ml
Oral suspension
PO

Dyrearter

Kat

Indikationer

Lindring af smerter og betændelse ved kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Skal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden. Omrystes godt før brug.

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt.Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en kg-legemsvægt skala, som svarer til vedligeholdelsesdosen. Den første dag gives der således som indledning til behandlingen dobbelt vedligeholdelsesdosis.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 14 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger fra NSAID-præparater såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret forhøjede leverenzymer. Disse bivirkninger er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis det opstår bivirkninger skal behandlingen seponeres, og der skal søges rådgivning fra en dyrlæge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 560741
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 560741
EAN 7046265607410
PAKNINGER
Meloxoral
Dechra Veterinary Products
1 x 10 ml
560741

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat

Meloxoral

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml
Kat

Meloxoral

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml
Kat

Meloxoral

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml
Kat

Meloxoral

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml
Kat

Meloxoral

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml
Kat

Meloxoral

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.