Meloxoral

1 x 25 ml
Oral suspension
PO
PO
PO

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Skal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden.

Omrystes godt før brug.

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Ved længerevarende behandling, når der er observeret klinisk reaktion (efter ≥ 4 dage), kan dosis af Meloxoral tilpasses til den laveste, effektive, individuelle dosis, idet der tages hensyn til, at graden af smerte og inflammation, som er forbundet med kroniske lidelser i bevægeapparatet, kan variere over tid.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte.

Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en skala for kg-legemsvægt, som svarer til vedligeholdelsesdosis. Når behandlingen påbegyndes, skal der den første dag gives dobbelt vedligeholdelsesdosis.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3-4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret hæmoragisk diarré, hæmatemese, mave-tarm-sår og forhøjede leverenzymer. Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis det opstår bivirkninger skal behandlingen seponeres, og der skal søges rådgivning fra en dyrlæge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 105228
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 105228
EAN 7046261052283
PAKNINGER
Meloxoral
Dechra Veterinary Products
1 x 25 ml
105228
Meloxoral
Dechra Veterinary Products
1 x 125 ml
522317
Meloxoral
Dechra Veterinary Products
1 x 180 ml
541127

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Meloxoral

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 25 ml, 1 x 125 ml, 1 x 180 ml
Hund

Meloxoral

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 25 ml, 1 x 125 ml, 1 x 180 ml
Hund

Meloxoral

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 25 ml, 1 x 125 ml, 1 x 180 ml
Hund

Meloxoral

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 25 ml, 1 x 125 ml, 1 x 180 ml
Hund

Meloxoral

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 25 ml, 1 x 125 ml, 1 x 180 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.