Torbudine vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hunde, katte og heste.

Indikationer

Hund

Som analgetikum:

- Til lindring af lette til moderate viscerale smerter.

Som sedation:

- Til sedation, når det anvendes i kombination med visse alfa2-adrenoceptoragonister (medetomidin).

Som præmedicinering før generel anæstesi:

- Til brug i kombination med acepromazin til analgesi og sedation før induktion af generel anæstesi. En dosisrelateret reduktion i dosen af induktionsanæstesimiddel (propofol eller thiopenton) er også indiceret.

- Til præmedicinering gives det som eneste præanæstesimiddel.

Som anæstesi:

- Til anæstesi, når det anvendes i kombination med medetomidin og ketamin

Kat

Som analgetikum til lindring af moderate smerter:

- Til præoperativ brug som analgesi under operation.

- Til postoperativ analgesi efter små kirurgiske indgreb.

Som sedation:

- Til sedation, når det anvendes i kombination med visse alfa2-adrenoceptoragonister (medetomidin).

Som anæstesi:

- Til anæstesi, når det anvendes i kombination med medetomidin og ketamin, egnet til korte smertefulde anæstesiprocedurer.

Hest

Som analgetikum:

- Til lindring af moderate til svære abdominalsmerter i forbindelse med kolik af gastrointestinal oprindelse.

Som sedation:

- Til sedation gives det efter administration af visse alfa2-adrenoceptoragonister (detomidin, romifidin).

Dosering og indgivelsesvej

Hund og kat: Intravenøs, intramuskulær og subkutan anvendelse.

Hest: Intravenøs anvendelse.

Dyrene skal vejes for at fastslå en præcis legemsvægt, før behandlingsdosen beregnes.

Hund

Til analgesi:

Indgivelsesvej

Dosis

butorphanol

Dosis produkt

IV, IM eller SC

0,20-0,30 mg/kg legemsvægt

0,02-0,03 ml/kg legemsvægt

Kommentar

IV-injektion skal ske langsomt.

Den analgetiske virkning indtræder inden for 15 minutter efter injektionen.

Administrer 15 minutter før, anæstesien afsluttes, for at sikre smertedækning i opvågningsfasen.

Til vedvarende analgesi kan dosen gentages efter behov.

 

Til sedation i kombination med medetomidinhydrochlorid:

Indgivelsesvej

Dosis butorphanol

Dosis produkt

Dosis

medetomidinhydrochlorid

IM eller

IV

0,1 mg/kg legemsvægt

0,01 ml/kg legemsvægt

0,01*-0,025**mg/kg legemsvægt

Kommentar

Afsæt 20 minutter til udvikling af dyb sedation, før indgrebet indledes.

Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin og butorphanol kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).

*Afhænger af den ønskede sedationsgrad: 0,01 mg/kg: Til sedation og som præmedicinering til barbituratanæstesi

**Afhænger af den ønskede sedationsgrad 0,025 mg/kg: Til dyb sedation og som præmedicinering til ketaminanæstesi

 

Til brug som præmedicinering/præanæstetikum:

- Når produktet anvendes som det eneste stof:

Indgivelsesvej

Dosis butorphanol

Dosis produkt

IV, IM eller SC

0,1-0,20 mg/kg legemsvægt

0,01-0,02 ml/kg legemsvægt

Kommentar

15 minutter før induktion

 

Når produktet anvendes sammen med 0,02 mg/kg acepromazin:

Indgivelsesvej

Dosis butorphanol

Dosis produkt

IV eller IM

0,10 mg/kg legemsvægt*

0,01 ml/kg legemsvægt*

Kommentar

Der går mindst 20 minutter, før virkningen indtræder, men tiden mellem præmedicinering og induktion er fleksibel fra 20 til 120 minutter.

Når forligelighed er accepteret, kan produkter med butorphanol og acepromazin kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).

*Dosis kan øges til 0,2 mg/kg (svarende til 0,02 ml/kg), hvis dyret allerede har smerter før indgrebet, eller hvis der kræves et højere niveau af analgesi under indgrebet.

 

Til anæstesi i kombination med medetomidin og ketamin:

Indgivelsesvej

Dosis butorphanol

Dosis produkt

Dosis medetomidin

Dosis

ketamin

IM

0,10 mg/kg legemsvægt

0,01 ml/kg legemsvægt

0,025 mg/kg legemsvægt

5,0 mg/kg legemsvægt*

Kommentar

Det er ikke tilrådeligt at ophæve virkningen med atipamezol

Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin og butorphanol kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).

*Ketamin bør administreres 15 minutter efter IM-administration af kombinationen butorphanol/medetomidin.

 

Kat

Til præoperativ analgesi:

Indgivelsesvej

Dosis

butorphanol

Dosis

produkt

IM eller

SC

0,4 mg/kg legemsvægt

0,04 ml/kg legemsvægt

Kommentar

Administreres 15-30 minutter før administration af IV-induktionsanæstesimidler

Administreres 5 minutter før induktion med IM-induktionsanæstesimidler som kombinationer af IM acepromazin/ketamin eller xylazin/ketamin

 

Til postoperativ analgesi:

Indgivelsesvej

Dosis

butorphanol

Dosis

produkt

SC eller IM

0,4 mg/kg legemsvægt

0,04 ml/kg legemsvægt

IV

0,1 mg/kg legemsvægt

0,01 ml/kg legemsvægt

Kommentar

Administreres 15 minutter før opvågningsfasen

 

Til sedation i kombination med medetomidinhydrochlorid:

Indgivelsesvej

Dosis

butorphanol

Dosis

produkt

Dosis

medetomidinhydrochlorid

IM eller SC

0,4 mg/kg legemsvægt

0,04 ml/kg legemsvægt

0,05 mg/kg legemsvægt

Kommentar

Lokalanæstestisk infiltration bør anvendes til suturering af sår.

Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin og butorphanol kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).

 

Til anæstesi i kombination med medetomidin og ketamin:

Indgivelsesvej

Dosis

butorphanol

Dosis

produkt

Dosis

medetomidin

Dosis

ketamin

IM

0,40 mg/kg legemsvægt

0,04 ml/kg legemsvægt

0,08 mg/kg legemsvægt

5,0 mg/kg legemsvægt*

IV

0,10 mg/kg legemsvægt

0,01 ml/kg legemsvægt

0,04 mg/kg legemsvægt

1,25-2,50 mg/kg legemsvægt (afhængigt af den ønskede anæstesidybde)

Kommentar

Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin, butorphanol og ketamin kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).

Før dette produkt kombineres og administreres i samme sprøjte som et andet veterinærlægemiddel, skal afsnittet 'Uforligeligheder' (pkt. 6.2) altid læses.

Det maksimale antal hætteglaspunkturer med en kanylestørrelse på 21G og 23G bør ikke overstige 100, og når en kanylestørrelse på 18G anvendes, bør det ikke overstige 40.

 

Hest

Til analgesi:

Indgivelsesvej

Dosis butorphanol

Dosis produkt

IV

0,10 mg/kg legemsvægt

1 ml/100 kg legemsvægt

Kommentar

Den analgetiske virkning indtræder inden for 15 minutter efter injektionen.

Dosen kan gentages efter behov.

 

Til sedation i kombination med detomidinhydrochlorid:

Indgivelsesvej

Dosis af detomidinhydrochlorid

Dosis butorphanol*

Dosis produkt

IV

0,012 mg/kg legemsvægt

0,025 mg/kg legemsvægt

0,25 ml/100 kg legemsvægt

Kommentar

Detomidin bør administreres op til 5 minutter før butorphanoldosen.

*Kliniske erfaringer har vist, at en total dosisrate på 5 mg detomidinhydrochlorid og

10 mg butorphanol giver en effektiv, sikker sedation hos heste med en legemsvægt på over 200 kg.

 

Til sedation i kombination med romifidin:

Indgivelsesvej

Dosis af romifidin

Dosis butorphanol

Dosis produkt

IV

0,04-0,12 mg/kg legemsvægt

0,02 mg/kg legemsvægt

0,2 ml/100 kg legemsvægt

Kommentar

Romifidin bør administreres op til 5 minutter før butorphanoldosen.

Bivirkninger

Alle arter, lægemidlet er beregnet til

Der kan forekomme nogen smerte ved intramuskulær injektion.

Sedation kan observeres hos behandlede dyr.

Hund

Der kan forekomme respirationsdepression og kardiel depression (fald i respirationsrate, bradykardi, fald i diastolisk blodtryk) (se pkt. 4.5). Graden af depression er dosisafhængig. Hvis der forekommer respirationsdepression, kan naloxon anvendes som antidot. Der kan forekomme moderat til markant kardiopulmonal depression, hvis butorphanol gives hurtigt ved intravenøs injektion.

Når butorphanol anvendes som præanæstesimiddel, vil anvendelse af et antikolinergikum, som f.eks. atropin, beskytte hjertet mod potentiel narkotikuminduceret bradykardi.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret forbigående ataksi, anoreksi og diarré.

Der kan forekomme nedsat motilitet i mave-tarm-kanalen.

Kat

Der kan forekomme respirationsdepression. Hvis der forekommer respirationsdepression, kan naloxon anvendes som antidot.

Det er sandsynligt, at der vil være mydriasis.

Administration af butorphanol kan forårsage ekscitation, angst, desorientering og dysfori.

Hest

Den mest almindelige bivirkning er let ataksi, som kan vare i 3 til 10 minutter.

En stigning i motorisk aktivitet og ataksi som følge af butorphanol har i nogle tilfælde varet i 1-2 timer.

Rastløshed, og kulderystelser og sedation efterfulgt af rastløshed er begge observeret hos nogle heste.

En intravenøs bolusinjektion ved den maksimale dosis (0,1 mg/kg legemsvægt) kan resultere i ekscitatorisk lokomotorisk effekt (f.eks. at hesten vandrer rundt) hos klinisk normale heste.

Der kan forekomme let til svær ataksi i kombination med detomidin, men det er usandsynligt, at heste kollapser. Der bør træffes normale foranstaltninger for at forhindre, at hesten forårsager skader på sig selv (se pkt. 4.5).

Der kan forekomme let sedation hos ca. 15 % af hestene efter administration af butorphanol som eneste stof.

Butorphanol kan også have bivirkninger på motiliteten i mave-tarm-kanalen hos normale heste, selvom der ikke er nogen reduktion af gennemløbstiden i mave-tarm-kanalen. Disse bivirkninger er dosisrelaterede og generelt lette og forbigående.

Der kan forekomme kardiopulmonal depression. Når butorphanol anvendes i kombination med alpha2-adrenoceptoragonister, kan den kardiopulmonale depression i sjældne tilfælde være dødelig.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Hest
Produktidentifikation - 103350
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 103350
EAN 7046261033503
PAKNINGER
Torbudine vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 10 ml
103350
Torbudine vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 20 ml
525999

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Hest

Torbudine vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Torbudine vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Torbudine vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Torbudine vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Torbudine vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Torbudine vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.