Metacam

1 x 3 ml
Oral suspension
PO
PO
PO

Dyrearter

Katte og marsvin

Indikationer

Katte:

Lindring af milde til moderate postoperative smerter og inflammation efter kirurgiske indgreb hos katte, f.eks. ortopædisk- og bløddelskirurgi.

Lindring af smerter og inflammation ved akutte og kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte.

Marsvin:

Lindring af milde til moderate postoperative smerter i forbindelse med bløddelskirurgi såsom kastration.

Dosering og indgivelsesvej

Katte:

Dosering

Postoperative smerter og inflammation efter kirurgiske indgreb:

Efter indledende behandling med Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte fortsættes behandlingen 24 timer senere med Metacam 0,5 mg/ml oral suspension til katte med en dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt. Den perorale opfølgningsdosis må indgives én gang dagligt (24 timers interval) i op til 4 dage.

Akutte lidelser i bevægeapparatet:

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) med en dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt, så længe den akutte smerte og inflammation varer ved.

Kroniske lidelser i bevægeapparatet:

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt. En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 14 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.


Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Doseringsvejledning ved brug af flaskens dråbeanordning:

Dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt: 12 dråber/kg legemsvægt
Dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt: 6 dråber/kg legemsvægt
Dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt: 3 dråber/kg legemsvægt.

Doseringsvejledning ved brug af doseringssprøjten:

Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en kg-legemsvægt skala, som svarer til dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt. Den første dag gives der således som indledning til behandlingen af kroniske lidelser i bevægeapparatet dobbelt vedligeholdelsesdosis.

Den første dag gives der, som indledning til behandlingen af akutte lidelser i bevægeapparatet, firdobbelt vedligeholdelsesdosis.

Administreres oralt enten blandet med foder eller direkte i munden.

Suspensionen kan gives ved hjælp af dråbeanordningen på flasken til katte uanset kropsvægt. Alternativt og til katte med en kropsvægt på mindst 2 kg, kan doseringssprøjten som findes i pakningen bruges.

Der bør udvises forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Marsvin:

Dosering

Postoperativ smerte i forbindelse med bløddelskirurgi:

Behandlingen indledes med en oral enkeltdosis på 0,2 mg meloxikam/kg kropsvægt den første dag (før kirurgi). Behandlingen fortsættes med en dosis på 0,1 mg meloxikam/kg kropsvægt én gang dagligt (24 timers interval) på dag 2 til dag 3 (efter kirurgi).

Dosis kan, på baggrund af skøn fra dyrlægen, optitreres til 0,5 mg/kg i individuelle tilfælde. Sikkerheden af doser, som overskrider 0,6 mg/kg, er dog ikke evalueret i marsvin.

Anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Suspensionen bør gives direkte i munden ved hjælp af en standard 1 ml sprøjte inddelt med ml-skala og stigninger på 0,01 ml.

Dosis på 0,2 mg meloxikam/kg kropsvægt: 0,4 ml/kg kropsvægt

Dosis på 0,1 mg meloxikam/kg kropsvægt: 0,2 ml/kg kropsvægt

Brug en lille beholder (f.eks. en teske) og dryp Metacam oral suspension i beholderen (det anbefales at dosere nogle få dråber mere end nødvendigt). Brug en standard 1 ml sprøjte til at trække Metacam op i henhold til marsvinets kropsvægt. Indgiv Metacam med sprøjten direkte i marsvinets mund. Vask den lille beholder med vand og tør den, før den anvendes næste gang.

Brug ikke kattesprøjten med kg-kropsvægt-skala og kattepiktogram til marsvin.

Oplysninger om korrekt anvendelse:

Omrystes godt før brug.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Hos katte er typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt meget sjældent rapporteret, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring. I meget sjældne tilfælde er der set mavesår og forhøjede leverenzymer, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

Disse bivirkninger er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør, men i meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Gnavere
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 072699
EAN 7046260726994
PAKNINGER
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 3 ml
072699
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 15 ml
094132
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 30 ml
563280

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gnavere
Kat

Metacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Gnavere
Kat

Metacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Gnavere
Kat

Metacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Gnavere
Kat

Metacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Gnavere
Kat

Metacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
Gnavere
Kat

Metacam

0,5 mg/ml Oral suspension
1 x 3 ml, 1 x 15 ml, 1 x 30 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.