Metacam

1 x 10 ml
Oral suspension
PO
PO
PO

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Ved længerevarende behandling, når der er observeret klinisk reaktion (efter ≥ 4 dage), kan dosis af Metacam tilpasses til den laveste, effektive, individuelle dosis, idet der tages hensyn til, at graden af smerte og inflammation, som er forbundet med kroniske lidelser i bevægeapparatet, kan variere over tid.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Omrystes godt før brug. Skal indgives oralt enten opblandet i foder eller direkte i munden.

Suspensionen kan gives enten ved hjælp af flaskens dråbeanordning (til meget små racer) eller ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte.

Dosering ved hjælp af flaskens dråbeanordning:

Første dosis: 4 dråber pr. kg legemsvægt
Vedligeholdelsesdosis: 2 dråber pr. kg legemsvægt.

 

Dosering ved hjælp af doseringssprøjten:

Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en skala for kg-legemsvægt, som svarer til vedligeholdelsesdosis. Når behandlingen påbegyndes, skal der den første dag gives dobbelt vedligeholdelsesdosis.

Alternativt kan behandlingen påbegyndes med Metacam 5 mg/ml injektionsvæske.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3-4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er meget sjældent rapporteret, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring. I meget sjældne tilfælde er der set hæmoragisk diarré, opkastning af blod, mavesår og forhøjede leverenzymer, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 000164
EAN 7046260001640
PAKNINGER
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 10 ml
000164
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 32 ml
000209
Metacam
2care4
1 x 32 ml
443372
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 100 ml
000225
Metacam
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 180 ml
104861

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Metacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml, 1 x 180 ml
Hund

Metacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml, 1 x 180 ml
Hund

Metacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml, 1 x 180 ml
Hund

Metacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml, 1 x 180 ml
Hund

Metacam

1,5 mg/ml Oral suspension
1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml, 1 x 180 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.