Meloxidolor

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Hunde, katte, kvæg (kalve) og grise

Indikationer

Hunde:

Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet. Reduktion af postoperative smerter og inflammation efter ortopædisk- og bløddelskirurgi.

Katte:

Reduktion af postoperative smerter efter ovariehysterektomi og mindre omfattende bløddelskirurgi.

Kvæg:

Til anvendelse ved akut luftvejsinfektion med passende antibiotisk behandling til mindskelse af kliniske tegn hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand til at reducere symptomerne på sygdommen hos kalve, der er mere end én uge gamle.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-infektiøse sygdomme i bevægeapparatet til mindskelse af halten og inflammation.

Til lindring af postoperative smerter ved mindre bløddelsoperationer såsom kastration.

Dosering og indgivelsesvej

Hunde:

Sygdomme i bevægeapparatet:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg). Orale suspensioner af meloxicam til hunde kan gives ved fortsat behandling med en dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen.

Reduktion af postoperative smerter (over en periode på 24 timer):

Enkelt intravenøs eller subkutan injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Katte:

Reduktion af postoperative smerter:

Enkelt subkutan injektion af en dosis på 0,3 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,06 ml/kg legemsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.

Kvæg:

En enkelt subkutan eller intravenøs injektion af en dosis på 0,5 mg meloxicam/kg kropsvægt (dvs.

10 ml/100 kg kropsvægt) kombineret med antibiotisk behandling eller med oral rehydreringsbehandling i nødvendigt omfang.

Grise:

Lidelser i bevægeapparatet:

En enkelt intramuskulær injektion af en dosis på 0,4 mg meloxicam/kg kropsvægt (dvs. 2 ml/25 kg kropsvægt). Om nødvendigt kan injektionen af meloxicam gentages efter 24 timer.

Reduktion af postoperative smerter:

En enkelt intramuskulær injektion af en dosis på 0,4 mg meloxicam/kg kropsvægt (dvs. 0,4 ml/5 kg kropsvægt) før operation.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden, herunder anvendelse af en passende doseringsanordning og nøje bestemmelse af kropsvægt..

Undgå kontaminering under anvendelse. Proppen må ikke gennemstikkes mere end 20 gange.

Bivirkninger

Hunde og katte:

Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er set sjældent. I meget sjældne tilfælde er der set forhøjede leverenzymer.

I meget sjældne tilfælde er der set hæmoragisk diarré, opkastning af blod samt mavesår. Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner forekomme. Disse bør behandles symptomatisk. Hvis der forekommer bivirkninger bør behandlingen afbrydes og dyrlægen kontaktes.

Kvæg og grise:

Efter subkutan injektion blev der kun iagttaget forbigående let hævelse på injektionsstedet hos mindre end 10 % af det kvæg, der blev behandlet i de kliniske undersøgelser.

I meget sjældne tilfælde kan der optræde anafylaktiske reaktioner, der kan være alvorlige (eller dødelige). Behandlingen er symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Gris
Kvæg
Produktidentifikation - 405317
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 405317
EAN 7046264053171
PAKNINGER
Meloxidolor
Dechra Veterinary Products
1 x 100 ml
405317

Lignende pakninger

Viser 7 af 7 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Kvæg

Meloxidolor

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.