SevoFlo VNR 438690

1 x 250 ml
Væske til inhalationsdamp
IH

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

Induktion og vedligeholdelse af anæstesi.

Doseringsforslag

Inspireret koncentration:

Lægemidlet bør indgives via en fordamper, der er kalibreret specifikt til anvendelse med sevofluran, således at den givne koncentration kan kontrolleres nøjagtigt. Lægemidlet indeholder ingen stabilisator og påvirker ikke på nogen måde kalibreringen eller funktionen af disse fordampere. Tilførslen af sevofluran bør individualiseres på basis af hundens eller kattens reaktion.

Præmedikation:

Behovet for og valget af præmedicin er overladt til dyrlægens skøn. Præanæstetisk dosering af præmedicin kan være lavere end doseringsvejledningerne for anvendelse som eneste medicin.

Indledning af anæstesi:

Til maskeindledning med sevofluran anvendes inspirerede koncentrationer af sevofluran på 5% til 7% sammen med ilt for at fremkalde kirurgisk anæstesi til sunde hunde, og 6% til 8% sevofluran sammen med ilt til katte. Disse koncentrationer kan forventes at give kirurgisk anæstesi indenfor 3 til

14 minutter hos hunde og indenfor 2 til 3 minutter hos katte. Sevoflurankoncentration til induktion kan indstilles ved starten eller de kan indstilles gradvis i løbet af 1 til 2 minutter. Brugen af præmedicin påvirker ikke den koncentration af sevofluran, der er nødvendig til indledning.

Vedligeholdelse af anæstesi:

Sevofluran kan anvendes til vedligeholdelse af anæstesi efter maskeindledning med sevofluran eller efter indledning med stoffer, der injiceres. Den koncentration af sevofluran, der er nødvendig for at vedligeholde anæstesien, er mindre end den, der kræves til indledning.

Kirurgisk anæstesiniveau hos raske hunde kan vedligeholdes med inspirerede koncentrationer på 3,3 til 3,6%, når der er anvendt præmedikation. Hvis der ikke er anvendt præmedikation, vil inhalerede koncentrationer af sevofluran i området 3,7 til 3,8% give kirurgisk anæstesi hos den raske hund. Kirurgisk anæstesi hos katte vedligeholdes med sevoflurankoncentrationer på 3,7 til 4,5%. Kirurgisk stimulation kan kræve en forøgelse af sevofluran koncentrationen. Brugen af injektionstoffer til induktion uden præmedikation har lille indvirkning på de koncentrationer af sevofluran, der kræves til vedligeholdelse. Anæstesiteknikker, som omfatter præmedikation med opioider, α-2-agonister, benzodiazepiner eller fentiaziner kan give mulighed for at anvende lavere vedligeholdelseskoncentrationer af sevofluran.

Bivirkninger

Hunde og katte:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hypotension[1]

Stigninger i aspartat aminotransferase (AST)[2],[3], alanin aminotransferase (ALT) 2,3, laktat dehydrogenase (LDH) 2,4, bilirubin2,4

Leukocyttal2,4

Muskelspænding, muskelfascikulationer

Eksitation

Takypnø, apnø

Opkastning

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Respirationsdepression5 Bradykardi6

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Padling

Tilløb til opkastning, savlen

Cyanose

Ventrikulære ekstrasystoler, svær kardiopulmonal depression7

Respirationsdepression7

Malign hypertermi8

4kun hos hunde.

5respirationsdepression er dosisafhængig og respirationen bør derfor overvåges tæt under sevofluran anæstesi og den inspirerede sevofluran koncentration justeres i overensstemmelse hermed.

6anæstetisk induceret bradykardi kan reverseres ved administration af antikolinergika.

7svær kardiopulmonal depression.

8muligheden for at sevofluran kan udløse episoder med malign hypertermi hos modtagelige hunde og katte kan ikke udelukkes.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 438690
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 438690
EAN 7046264386903
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 438690

SevoFlo

100 % (Flaske)
1 x 250 ml
Produktidentifikation - 438690

SevoFlo

100 % (Flaske)
1 x 250 ml